logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Aktualności
plus SCHRONISKO dla Zwierząt Małych w Dłuzynie Górnej
minus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
plus Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z OPP
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus Sprawozdawczość Związku + uchwały RIO
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta-Gminy Stryków na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; Dz.U. Z 2004 r. 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz.2135) w związku z uchwałą Nr XXII/257/2005 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na:


 1. Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 r.

  1. Rozwój i upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w sołectwach: Dobieszków, Stary Imielnik, Ługi-5.500,- zł.

  2. Rozwój i upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w sołectwach: Wrzask, Zagłoba, Bronin, Pludwiny, Gozdów, Koźle, Osse , - 5.500,- zł


Ogółem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w otwartym konkursie ofert przeznaczono  11.000,00 zł.


 1. Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: turystyki , kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji :


  1. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stryków - 11.000,- zł

  2. Prowadzenie edukacji ekologicznej i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stryków - 5.500,- zł

  3. Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii, obozów pod namiotami i zorganizowanych grupowych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stryków - 27.800,-zł.


Ogółem na realizację zadań w zakresie turystyki, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w otwartym konkursie ofert przeznaczono 44.300,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji


Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia, a także od wielkości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

Dotacja zostanie przyznana na podstawie oferty przedłożonej przez Komisję Konkursową i zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta-Gminy Stryków.

Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia finansowego realizacji zadania na podstawie podpisanej umowy.


 1. Termin i warunki realizacji zadania


Realizacja zadania winna nastąpić w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2005 roku

Zadania powinny być zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Stryków z należytą starannością , zgodnie z zawartą umową/umowami.

Realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności.


V. Warunki przystąpienia do konkursu:


 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które składają ofertę spełniającą następujące kryteria:


a) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy,

b) dysponują odpowiednią kadrą, zapewniającą zrealizowanie zadania ,

c) prowadzą działalność statutową na którą składają ofertę

d) przedstawią rzetelną kalkulację kosztów realizacji zadania z

uwzględnieniem uczestników i wysokości środków przeznaczonych

przez Gminę na jego realizację,

e) posiadają zaplecze i wyposażenie niezbędne do realizacji

przedmiotowych zadań,

f) przygotują oferty zgodnie z wzorem oferty stanowiącej załącznik

nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki


Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu

zadania publicznego, wzoru sprawozdania z wykonania zadania

(Dz.U.z 2003 r. Nr 193, poz, 1891)

( W ofercie prosimy o podanie numeru zadania)


 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 875 z późn.zm.)

 2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem

Nazwa dokumentu: Otwarty konkurs ofert
Skrócony opis: Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 r. oraz Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: turystyki , kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji :
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Kaczmarek
Data wytworzenia informacji: 2005-05-19 14:29:38
Data udostępnienia informacji: 2005-05-19 14:29:38
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-19 14:42:51

Wersja do wydruku...

corner   corner