logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Aktualności
plus SCHRONISKO dla Zwierząt Małych w Dłuzynie Górnej
minus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
plus Rowerem po granicy - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z OPP
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus Sprawozdawczość Związku + uchwały RIO
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 UCHWAŁA Nr XXX1/250/2004
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001), Rada Miasta i Gminy w Strykowie uchwąla, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych, w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat, w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/52/99 z dnia 17 marca 1999r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania opłat wraz z uchwałą zmieniającą
Nr XXXI/244/2001 z dnia 30 maja 2001r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Strykowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podlega opublikowaniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta - Gminy Stryków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica

 

Skrócony opis: w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobie
Osoba, która wprowadzała dane: Robert Fontański
Data wytworzenia informacji: 2005-02-14 09:59:28
Data udostępnienia informacji: 2005-02-14 09:59:28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-14 10:03:29

Wersja do wydruku...

corner   corner